Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สยามอาร์ต ซัพพลาย จำกัด ผู้ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ www.siamart.com มีความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล

- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้บังคับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ รวมถึง ลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ และผู้ที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมไปถึงหลักเกณฑ์ มาตรการ นโยบาย และการเก็บรวบรวมข้อมูล เปิดเผยขอบเขต ความจำเป็นและข้อเท็จจริง ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องทราบ

- การเก็บรวบรวมข้อมูล จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน รวมถึง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ระบบการสั่งซื้อ ระบบการชำระเงิน เพื่อเป็นการตรวจสอบตัวตนในการใช้บริการเว็บไซต์

- ข้อมูลต่างๆ อาจนำไปเพื่อการประมวลผลทางการตลาด เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และการบริการภายหลังการขาย ของบริษัทฯ

- เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล โปรโมชั่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับทราบ และให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน หรือมีข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. คำจำกัดความและขอบเขตนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

คำจำกัดความ

- แอพพลิเคชั่น (Application) หมายถึง คำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆโดยทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้งาน

- ไอพีแอดเดรส (IP Address) หมายถึง สัญลักษณ์หรือค่าตัวเลขที่กำหนดเฉพาะเจาะจงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตนั้นๆ

- คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อทำการเก็บข้อมูล จดจำการเข้าใช้บริการ หากเจ้าของบุคคลจะลบคุ๊กกี้ หรือ ไม่อนุญาตให้คุกกี้ นั้นทำงานอีกต่อไป เว็บไซต์อาจไม่สามารถให้บริการหรือแสดงผลได้อย่างถูกต้องได้

ขอบเขตความคุ้มครอง

- ทางบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูล เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการ การปฎิบัติตามคำสัญญา หรือดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บุคคลภายนอกให้รวมถึง หน่วยงานรัฐบาล ผู้ให้บริการทางการเงิน ช่องทางการชำระเงินกับคู่ค้า ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของบุคคลนั้น แต่ทั้งนี้ระบบการชำระเงิน  หรือข้อมูลบัตรเครดิต จะถูกจัดเก็บและตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินของบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในระบบของบริษัทฯ

- ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือนโยบายแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของผู้ให้บริการหรือไม่มีความเกี่ยวโยงกับทางบริษัทฯ ให้ถือว่าทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

3. มาตรการป้องกันและการรักษาข้อมูล

- ทางบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันการรั่วไหล โจรกรรม หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในที่ปลอดภัยและไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่ได้รับอนุญาต หากแต่บริษัทฯ อาจมีการมอบหมาย หรือว่าจ้างบุคคลภายนอก ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทน หรือในนามบริษัทฯ (รับงานบริการช่วง) หรือเป็นลักษณะการจ้างทำงานในรูปแบบอื่นเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงการตลาด และปรับปรุงการบริการ

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- เจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการร้องขอ

การเข้าถึงข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน

การแก้ไขสิทธิข้อมูล เพื่อทำการแก้ไขให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องตรงความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

การขอให้ลบข้อมูล (สิทธิถูกลืม) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์การจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

การถ่ายโอนข้อมูล ในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่นที่ท่านมีความประสงค์จะโอนข้อมูลให้

ทั้งนี้สามารถติดต่อทางบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องได้รับรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อพิจารณายินยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินการจัดการได้อย่างถูกต้อง อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการลบ หรือแก้ไข หากไม่ได้รับข้อมูลยืนยันตัวตนที่ครบถ้วน

5. การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

ทางบริษัทฯ อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามสมควรและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบนโยบายเพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอก่อนการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองของทางบริษัทฯ ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์หรือช่องทางการให้บริการระบบออนไลน์ของทางบริษัทฯ ยกเว้นแต่มีการยอมรับนโยบายให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับการบริการดังกล่าวโดยมีผลสมบูรณ์
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy