Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท สยามอาร์ต ซัพพลาย จำกัด จัดทำเว็บไซต์ www.siamart.com เว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารข้อมูล ประชาสัมพันธ์สินค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ รวมถึงระบบการชำระเงินค่าสินค้า การติดต่อกับผู้มาใช้บริการ ภายใต้ร้าน สยามอาร์ต โดยตรงเท่านั้น


การใช้เว็บไซต์หรือการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้ ถือว่าเป็นการยอมรับและยินยอมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของทางบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล หากผู้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ขอให้ยุติการใช้งานในการเข้าชมเว็บไซต์นี้


การให้บริการทางเว็บไซต์ สินค้า รูปภาพ เนื้อหา รายละเอียด การออกแบบ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ได้รับความยินยอมจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ รูปภาพ เนื้อหา โลโก้ และ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวไปใช้ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

เงื่อนไขและข้อตกลง


- ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำเสนอสินค้า รูปภาพ เนื้อหา รายละเอียด สื่อต่างๆ เกี่ยวกับศิลปะ แก่ผู้มาใช้บริการ ตามความเป็นจริง

- เนื้อหา คำสะกด การนำเสนอในรูปแบบต่างๆ อาจไม่ถูกต้อง ( ผิด ตก ยกเว้น) ตามการออกเสียงของต้นสังกัด และแปลเป็นภาษาไทย ในการสื่อสารภายในประเทศไทย

- รูปภาพต่างๆ ในการนำเสนอ เป็นรูปภาพจากผู้จัดจำหน่าย หรือ ทางบริษัทฯ เอง (จากสินค้าจริง) ไม่ได้มีการบิดเบือน ดัดแปลง แต่อย่างใด หากแต่สี และภาพที่ปรากฏ ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเอง

- ทางบริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเนื้อหา รูปภาพ ราคาสินค้า และข้อความภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ทางบริษัทฯ ให้บริการทางเว็บไซต์เป็นไปตามวัตถุประสงค์อันดีงาม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยาบรรณ ของส่วนรวม และงดการแสดงความคิดเห็น เนื้อหา บทความ ที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาและความรุนแรง ส่อเสียด ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือ โจมตี เพื่อความเคารพต่อส่วนรวม ผู้ใช้บริการ ไม่สมควรส่งเนื้อหา รวมทั้งจดหมายส่งต่อข้อความ (Spam) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ส่วนตน หรือการทำลายภาพลักษณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายในเว็บไซต์นี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่าย การชำระเงิน หากเกิดข้อบกพร่อง ล่าช้า การติดไวรัส ถือว่าผู้ใช้บริการต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้งาน

- การติดต่อสื่อสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถือว่าเป็นการบอกกล่าวที่มีผลต่อทางกฎหมาย ยกเว้นแต่ผู้ใช้บริการได้ติดต่อทางบริษัทฯ โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

- การเชื่อมต่อจากทางเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมีไว้เพื่อให้ข้อมูล หรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการดูแลหรือรับผิดชอบ และไม่มีนโยบายป้องกันข้อมูลจากเว็บไซต์นั้นๆ หากเกิดความเสียหายใดๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่เองบริษัท สยามอาร์ต


ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าจะเคารพสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้ หากเกิดความเสียหายภายใต้ชื่อร้านค้า หรือ เครื่องหมายการค้า ที่เกิดจากการใช้งานผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ให้บริการ (บริษัทฯ ) ไม่ว่าการบริการหรือการใช้งานเว็บไซต์จะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าทางบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายและสิทธิอันพึงมีภายใต้อำนาจศาลและราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สยามอาร์ต ซัพพลาย จำกัด ผู้ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ www.siamart.com มีความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล

- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้บังคับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ รวมถึง ลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ และผู้ที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมไปถึงหลักเกณฑ์ มาตรการ นโยบาย และการเก็บรวบรวมข้อมูล เปิดเผยขอบเขต ความจำเป็นและข้อเท็จจริง ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องทราบ

- การเก็บรวบรวมข้อมูล จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน รวมถึง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ระบบการสั่งซื้อ ระบบการชำระเงิน เพื่อเป็นการตรวจสอบตัวตนในการใช้บริการเว็บไซต์

- ข้อมูลต่างๆ อาจนำไปเพื่อการประมวลผลทางการตลาด เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และการบริการภายหลังการขาย ของบริษัทฯ

- เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล โปรโมชั่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับทราบ และให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน หรือมีข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. คำจำกัดความและขอบเขตนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

คำจำกัดความ

- แอพพลิเคชั่น (Application) หมายถึง คำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆโดยทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้งาน

- ไอพีแอดเดรส (IP Address) หมายถึง สัญลักษณ์หรือค่าตัวเลขที่กำหนดเฉพาะเจาะจงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตนั้นๆ

- คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อทำการเก็บข้อมูล จดจำการเข้าใช้บริการ หากเจ้าของบุคคลจะลบคุ๊กกี้ หรือ ไม่อนุญาตให้คุกกี้ นั้นทำงานอีกต่อไป เว็บไซต์อาจไม่สามารถให้บริการหรือแสดงผลได้อย่างถูกต้องได้

ขอบเขตความคุ้มครอง

- ทางบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูล เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการ การปฎิบัติตามคำสัญญา หรือดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บุคคลภายนอกให้รวมถึง หน่วยงานรัฐบาล ผู้ให้บริการทางการเงิน ช่องทางการชำระเงินกับคู่ค้า ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของบุคคลนั้น แต่ทั้งนี้ระบบการชำระเงิน หรือข้อมูลบัตรเครดิต จะถูกจัดเก็บและตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินของบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในระบบของบริษัทฯ

- ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือนโยบายแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของผู้ให้บริการหรือไม่มีความเกี่ยวโยงกับทางบริษัทฯ ให้ถือว่าทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

3. มาตรการป้องกันและการรักษาข้อมูล

ทางบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันการรั่วไหล โจรกรรม หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในที่ปลอดภัยและไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่ได้รับอนุญาต หากแต่บริษัทฯ อาจมีการมอบหมาย หรือว่าจ้างบุคคลภายนอก ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทน หรือในนามบริษัทฯ (รับงานบริการช่วง) หรือเป็นลักษณะการจ้างทำงานในรูปแบบอื่นเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงการตลาด และปรับปรุงการบริการ

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการร้องขอ

   การเข้าถึงข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน

   การแก้ไขสิทธิข้อมูล เพื่อทำการแก้ไขให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องตรงความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

   การขอให้ลบข้อมูล (สิทธิถูกลืม) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์การจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

   การถ่ายโอนข้อมูล ในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่นที่ท่านมีความประสงค์จะโอนข้อมูลให้

ทั้งนี้สามารถติดต่อทางบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องได้รับรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อพิจารณายินยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินการจัดการได้อย่างถูกต้อง อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการลบ หรือแก้ไข หากไม่ได้รับข้อมูลยืนยันตัวตนที่ครบถ้วน

5. การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

ทางบริษัทฯ อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามสมควรและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบนโยบายเพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอก่อนการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองของทางบริษัทฯ ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์หรือช่องทางการให้บริการระบบออนไลน์ของทางบริษัทฯ ยกเว้นแต่มีการยอมรับนโยบายให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับการบริการดังกล่าวโดยมีผลสมบูรณ์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy